HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 19

JPEG (Deze pagina), 762.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

w
17
gezegd X, niet toereikend is voor de behoeften en deze
laatste niet voor vermindering in aanmerking komen,
_ dan heeft men op vermeerdering van X den blik te richten,
hetzij dan langs gewonen of buitengewonen weg, en nu
brengt zoowaar het onderhavige wetsontwerp een middel
daartoe voor het voetlicht, zoo eenvoudig en daarbij zoo
oorspronkelijk dat het CoLUM1sUs het rood op de wangen
zou jagen; geen tarieven, geen leening of belastingver-
hooging, maar verdeeling, simpele verdeeling van het
'i beschikbare. De logica der Regeering zegt: wij hebben
geen geld om alle gewesten te bevredigen, welnu wat
we daarvoor kunnen besteden verdeelen we onder hen
pro rata parte door het ten hunnen name af te voeren
g van de algemeene begrooting; dan is er genoeg, dan
W houdt ieder nog wat over als hij weet te bezuinigen,
en zoodoende wordt verwezenlijkt ,,een der groote voor-
deelen van de beoogde financieele decentralisatie: het
beschikbaar komen voor locale belangen van eventueele
saldo's”. Vindingrijker kan het niet! Men denke even
na: een zorgzaam huisvader met te weinig inkomen en
te veel dochters om ze ondanks alle ruggespraak en de
uiterste zuinigheid naar behooren te kunnen kleeden,
behoeft haar slechts het beschikbare als eigen kleegeld
in handen te geven en aan het einde des jaars kunnen
•l ¥ zij, ieder voor zich, zelfs overleggen!
l Vl/aarlijk een overblutfende fmancierskunst! voortaan
n- zal het zaak wezen het met de uitgaven niet al te nauw
i te nemen, want collectieve tekorten zijn ipsa lege om te
zetten in individueele saldo’s! en het is der Tweede
Kamer als ernstig plichtverzuim aan te rekenen dat zij
deze vernuftige mechaniek, welke eenige weken vóór de
Indische bcgrooting haar bereikte, niet terstond in behan-

Qi