HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 817.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

{
E
i 15
bedoeld in art. 66, teneinde, als eigen geldmiddelen van het
betrokken gebied, te strekken ter voorziening in bijzondere
~ behoeften van dat gebied.
j, De aanwijzing van de gewesten of gedeelten van gewesten,
waarop de voorgaande bepaling zal worden toegepast, van de
‘ii' daarvoor af te zonderen geldmiddelen en van de behoeften,
waarin niet meer uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch-
l Indië zal worden voorzien, geschiedt bij ordonnantie.
Er zullen geldmiddelen worden afgezonderd uit de
algemeene voor gewesten of gedeelten van gewesten,
” want - zegt de memorie - zooals het thans is stuiten
, de voorstellen, die door de gewestelijke bestuurders tot
ii verbetering van locale toestanden worden ingediend,
p niet zelden af op iinanciëele bezwaren, omdat de centrale
i regeering, die s/ecáfs wer áepezéfe gelzielyke mzkidelwz
i öescázfxä, en ziaarzziá in de eersie plrmis de tzlgemeezze
F ,ê0l01zz`zzZe öe&0efz‘en moet áevredzjgeaz, door haren plicht
om te zorgen voor het behoud van het financieel even-
l wicht op de begrooting dikwijls belet wordt om aan
ï voorstellen van dien aard gevolg te geven. ,,Zij is dus
g genoodzaakt om uit de voorstellen, van verschillende
gewesten afkomstig, een keus te doen en, zelve onbekend
met de behoeften van ieder gewest in het bijzonder,
kan zij onmogelijk beoordeelen welke het dringendst
voorziening vereischen. Aldus tast zij in hare beslissing,
wjz hetzij deze strekt om een voorstel op te volgen, hetzij
i om het af te wijzen, onvermijdelijk vaak mis, met gevolg
*__ dat allicht urgente behoeften in het eene gewest ver-
,, waarloosd of bij minder dringende in het andere achter-
gesteld worden, zoodat hier zekere vrijgevigheid heerscht
en ginds het noodige wordt onthouden”.
Op deze redeneering als zoodanig valt weinig af te
dingen, maar zij legt den vinger op een plek waar de
i