HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 846.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

vv
14 ‘
het blijven evenwijdige lijnen, die men kan overbruggen,
maar nimmer doen ontmoeten.
Laat men aan plaatselijke autoriteiten zoovele gezags- V
functies van localen aard overdragen als men wil: zoolang
de verantwoordelijkheid berust bij de regeering en dit fli-
als beginsel in het geheele tracé der wetgeving wordt
doorgevoerd, zoolang zal men verstaan dat autonomie i
aan het deelenrecht vreemd blijft, dat ontlasten van het
gouvernement ten bate van het algemeen belang ijdele
waan en ,,decentralisatie" een schoonklinkende term is li
voor een doodgeboren vrucht. jg
Of de Regeering bij het samenstellen van haar ontwerp 1
zich van een vreeze als de bovenstaande rekenschap j
heeft gegeven mag blijkens den goedsmoedschen toon
van het staatsstuk betwijfeld worden; veeleer meende ze ,
slechts een brug te behoeven te slaan om stap voor i
stap het beloofde land te kunnen binnentreden. Eigen i
geldmiddelen voor gewesten of onderdeelen van gewesten ä
in het leven roepen, waar het pas geeft een raad toe- i
voegen aan de hoofden van gewestelijk of plaatselijk 1
j jlvu bestuur en aldus een meerhoofdig residents- of ass.
residentsgezag de locale rijksregeermacht doen uitoefenen
onder dezelfde regulantia als thans en onder dezelfde ­
eer nog verscherpte - gouvernementscontrole; ziedaar j
de naakte kern van wat de memorie opdischt als een uit
eerste decentraliseerende, een begin van gewestelijk zelf
Ti bestuur scheppende maatregel: financieele decentralisatie. ,,
In het Reglement op het beleid der regeering in L
V Nederlandschlndië worden na artikel 68 drie artikelen
ingelascht, waarvan het eerste, art. 68a luidt:
Naarmate de omstandigheden het toelaten worden voor gewesten
ij of gedeelten van gewesten geldmiddelen afgezonderd uit die,
·x
e
'

tl: ,