HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 808.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

13

§ de handelingen der raden binnen hun gebied; doch
maatregelen van deze of dergelijke strekking, indien
g noodig, kunnen veilig aan een nadere wet worden over-
gelaten.
ii? i Aldus het schema der nieuwe regeling zooals de Re-
g geering zich die voor oogen stelt. Het is moeilijk in
dit ontwerp, dat geen hoofdbeginsel formuleert en, ondanks
zich zelve, zich verliest in bijzonderheden, een leiddraad
te ontdekken, waarnaar het met de stugge werkelijkheid
van begin tot einddoel voeling houdt. Het gaat uit van
ï een aantal gedachten, wier onvolkomenheid individueel
en in onderlingen samenhang geen ruimte laat voor een
F nauwgezette studie van de vraag in welk beproefd leerstuk
van staatsrecht het onder dak gebracht wil worden. Men
zou kunnen denken aan een schepping sui generis, een
l - soort compromis van twee in den grond heterogene
ë bestanddeelen, gelocaliseerd rijksbestuur en locaal zelf-
E bestuur, in communicatie gebracht met een uit de voegen
l gerukte begrooting, maar deze drieëenheid, gesteld zij
[ viel er· uit te ontraadselen, is zoo ziel- en syntheseloos
, gesystematiseerd, dat er zonder in spitsvondigheid te
verdolen, geen touw aan is vast te knoopen.
j Als de taak der centrale regeering te omvattend is
i om ze voor elk deel van het land tot haar recht te doen
WP`] komen, dan staan er twee wegen open: of hare capaciteit
te verhoogen, of aan de deelen hun eigen regeering te
laten; het eene beteekent even weinig een concessie aan
' de autonomie 1) als deze de eindpaal van het monocratisch
j bewind, in hoevele vertakkingen dit ook zij belichaamd;
p 1) Autonomie, zelfregeering, zelfbestuur worden in dit vlugschrift gebezigd in
dezelfde beteekenis.
F
l