HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 14

JPEG (Deze pagina), 852.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

E’ c
l
l
l
.
12
raden, opdat het centraal gezag in staat zij ,,waar te nemen
hoe zulk een stelsel van verkiezing werkt en of het voor
verdere uitbreiding vatbaar is", terwijl ,,bij de eerste in-
stelling nog alle particuliere leden door de Regeering
kunnen worden benoemd"; voorshands zullen waarschijnlijk ­,
alleen de Europeesche ingezetenen voor de toekenning l
van kiesbevoegdheid in aanmerking kunnen komen,
het centraal gezag zal bevoegd moeten zijn raadsleden in
bepaalde gevallen (achteloosheid, ouderdom, wangedrag,
onzedelijkheid, veroordeeling tot vrijheid- of doodstraf
enz.) te ontslaan,
de raadsleden zullen recht van initiatief en amendement
hebben;
met betrekking tot het toezicht, dat het centraal gezag j
heeft te houden op de uitoefening van de wetgevende
bevoegdheid der raden, wordt voorgesteld voor sommige
categorieen van verordeningen voorafgaande goedkeuring l
van de Indische Regeering, voor alle andere verordeningen l
en besluiten schorsing of cassatie wegens strijd met
" algemeene verordeningen of algemeen belang, met aan li
den voorzitter als uitvoerder toe te kennen bevoegdheid l
om de uitvoering op te schorten tot de beslissing;
in de toekomst zou ook ten aanzien van het toezicht
van den gouverneur-generaal op de raden, wanneer hun
aantal en hunne werkkring zich uitbreiden, decentralisatie ,,i a,
wenschelijk kunnen zijn. De gewestelijke raden zouden
dan aan de controle over de handelingen der plaatselijke
lj kunnen deelnemen; en mocht beperking van de bemoei-
lllgêïl V3.1'1 l`l€ï CCllï1‘E13.l g€Z3.g` I10g` V€I‘Cl€1' V3I'1 DOOCl€
blijken, dan zou de oplossing wellicht kunnen worden l
gezocht in colleges, in te stellen voor grootere of kleinere
g1‘O€p€l1 VELH gCW€SlI€1”l, CH lDCSl.€IT1Cl OH] toe te Zlêïl op `
l

««
E l
l ? l,
· l
all