HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 13

JPEG (Deze pagina), 810.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

_ ll
i worden aangevat" en hij deelt ten aanzien der aan den
j gouv. gen. in overweging te geven hoofdpunten o. a.
E het volgende mede:
,,de raden behooren te worden samengesteld uit Europeanen
ll; en inlanders benevens vreemde Oosterlingen, waar deze
{ in eenigszins belangrijk getal op duurzamewijze geves-
J tigd zijn",
L als voorzitter van den gewestelijken raad ware het hoofd
p van gewestelijk-, van den plaatselijken raad dat van
jl plaatselijk bestuur aan te wijzen, met raadgevende stem;
5 zij hebben de ontwerpen der door den raad te behandelen
. regelingen in te dienen - onaangetast het initiatief der
leden ­ in openbare vergaderingen,
ten aanzien van mogelijke schroomvalligheid der in-
landsche leden tegenover de vertegenwoordigers van het
gezag zal het deelnemen aan den openbaren arbeid der
I raden opvoedend werken en zullen de betrokken ambte-
n naren, ten overvloede onder drang der Ind. Reg., de
vrije gedachtenwisseling in de hand werken,
het particuliere element zal een belangrijke rol in de
j raden `moeten vervullen, al verdient het aanbeveling
voorshands de meerderheid der leden in den regel te doen
bestaan uit landsdienaren, daar de ondervinding moet
; leeren of bij numerieke en qualitatieve overheersching
V van het Europeesche element, dit de belangen van het
andere niet verdrukt,
de aanwijzing der raadsleden-landsdienaren zal van het
centraal gezag behooren uit te gaan; ten aanzien van
j die der overige -­­ waaronder de hoofden van vreemde
Oosterlingen ­­- schijnt het wenschelijk na een eerste beurt
[ van aftreden ,,al spoedig enkele dier leden door de
j' ingezetenen te doen verkiezen" althans voor de plaatselijke