HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 857.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

x
l
10
E ï
lisatie als regel voor onderdeelen van gewesten, waar zij
met de instelling van gewestelijke raden kan gepaard gaan ; ‘
bij het aandeel geven in het locaal bestuur aan ingezetenen j
dient er met behoedzaamheid voor te worden gezorgd: jg
dat het zedelijk overwicht der Ind. Reg. niet worde {lj;
ondermijnd,
dat gewaakt worde voor de belangen der niet-Euro-
peesche, in de eerste plaats inheemsche bevolking, dat n.l. ,
het Europeesche element in de raden niet uitsluitend
op Europeanen-belangen bedacht zij, pi
dat bij het bepalen van den werkkring der nieuwe organen j
het gevaar voor overlading in aanmerking worde ge- .
nomen, omdat ,,door bij de regeling van de samenstelling,
de bevoegdheid en den werkkring der raden zonder
voldoenden overgang te willen toepassen wat elders door
een langdurig ontwikkelingsproces is tot stand gebracht,
de grondslag voor locaal zelfbestuur in Nederl. Indië tot ,
een ijdel streven zou kunnen worden gemaakt, gezwegen i
nog van de bedenkelijke gevolgen van anderen aard,
welke er uit zouden kunnen voortspruiten",
dat aan het centraal gezag in Indië de meest mogelijke TZ
vrijheid zij gelaten voor de te treffen regelingen, omdat l
de wet slechts behoort te volstaan met het beginsel vast
te stellen, die Regeering daarentegen de werkzaamheid ;
der op te richten raden met de meeste belangstelling zal vg
hebben gade te slaan, opdat, wanneer de ervaring de
mogelijkheid daarvan aantoont, telkens een stap verder
ij worde gegaan met een zoo volledig mogelijk locaal zelf- T
i bestuur tot einddoel;
bij de aan de Ind. Reg. te laten vrijheid wil de minister '
zich nochtans ,,een voldoend omlijnde voorstelling vormen
van de wijze waarop zoo mogelijk de zaak dient te
O

'