HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 802.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

9
financieele decentralisatie evengoed noodig, maar den
resident, als alleenbesturend ambtenaar, mag niet de
verantwoordelijkheid op de schouders worden gelegd,
" voortvloeiende uit de bevoegdheid om nieuwe heffingen
."; in te voeren;
wat het beheer der locale middelen betreft: het geldelijk
beleid dient verantwoord te worden aan de Ind. Reg.
onder voorlichting der Algemeene Rekenkamer, het
comptabele beheer aan den localen raad, als deze er is,
anders aan de Algemeene Rekenkamer, die daartoe
behoort te worden uitgebreid; het is wenschelijk dat dit
lichaam belast worde met het onderzoek der jaarlijks aan
den Gouv. Gen. in te dienen locale begrootingsrekeningen ;
de Hnancieele decentralisatie voor onderdeelen van
gewesten als regel is vooreerst niet denkbaar uit prac-
tische overwegingen. Daar n.l., waar een gewestelijke
raad is, kan deze deelnemen aan de controle over het
iinancieel beheer der onderdeelen, zoodat hier de taak
der Alg. Rekenkamer eenvoudiger kan zijn. Maar waar
geen gew. raad is en niettemin alle onderdeelen van het
gewest` zoovele financieele administration beteekenen,
welke door de Alg. Rekenkamer zouden moeten worden
gecontroleerd, daar zou de taak van dit lichaam een
dusdanigen omvang krijgen, dat zelfs bij belangrijke uit-
,_ breiding van zijn personeel gevreesd zou moeten worden
voor stremming in de geregelde bijhouding der controle.
Deze stremming zou het welslagen van den maatregel in
s ernstig gevaar brengen, ook omdat zij in den weg zou
o staan aan de verwezenlijking van een der groote voor-
deelen van de beoogde financieele decentralisatie: het
beschikbaar komen voor locale belangen van eventueele
saldo’s. Bijgevolg dus: alleen daar financieele decentra-