HomeDecentralisatiepolitiek in Ned.-IndiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 848.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 36.06 MB

2
s
8
dat zij dus uit de voorstellen, van verschillende ge-
westen afkomstig, een keus moet doen en daarbij, uit t
onbekendheid met de behoeften van ieder gewest in het
bijzonder, vaak mistast in hare beoordeeling welke het ”’
dringendst voorziening eischen; lj
de plaatselijke behoeften moeten zooveel mogelijk be-
streden worden uit eigen middelen van het gebied, dat
van die uitgaven nut trekt;
te dien einde moet aan de gewestelijke besturen worden
toegekend de beschikking over zeker bedrag uit de alge-
meene middelen of over een aandeel in de opbrengst
der eigen-gewestelijke belastingen, ter bestrijding van
gewestelijke of plaatselijke kosten, thans ten laste der
begrooting komende; met dien verstande dat zoodanige
gelden of aandeelen voor een bepaald aantal jaren worden
vastgesteld en buiten de algemeene geldmiddelen van
N ederlandsch-Indie beheerd en verantwoord, en dat saldo’s
als vruchten van bezuiniging ter beschikking blijven van
de betrokken besturen voor volgende dienstjaren;
deze maatregel kan in sommige gewesten gepaard
gaan met de instelling van een gewestelijken raad, in
andere niet;
waar een gewestelijke raad is, wendt deze onder
toezicht van den gouverneur-generaal de beschikbaar
ll gestelde middelen aan en kan hij, met diens toestemming, ,,
desnoodig gewestelijke heffingen invoeren;
l dergelijke raden kunnen al verder de bevoegdheid _
' erlangen om onder controle van het centraal gezag
gewestelijke of plaatselijke verordeningen vast te stellen
A en de gewestelijke of plaatselijke belangen bij de Indische
Q Regeering voor te staan;
j waar geen gewestelijke raden zijn is de dusgenoemde
ll