HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 9

JPEG (Deze pagina), 604.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

[I
;
l
c C7
l Voor Friesland is dit ontwerp van wet naar onze
A meening onvoldoende en , zoo als het daar ligt, bepaald
onaanneembaar. En wel voornamelijk om deze reden:
. het is met het belang van een groot deel der Justitiabe­
. len in dat gewest in strijd. Dat dit werkelijk zoo is,
, hopen wij in de volgende bladzijden aan te toonen.
Even als de geachte schrijver in het Weekblad van
het Regt(‘), moeten ook wg erkennen, dat het ontwerp
veel spaarzamer, in het opbellen van Piegtbanken vooral,
is geweest dan wij ons hadden voorgesteld. De op te
heffen Regtbanken zijn: Tiel, Brielle, Goes, Hoorn,
Amersfoort, Sneek en Appingedam. Daar er echter, in
de plaats van Goes, wordt voorgesteld eene nieuwe Regt-
l bank op te rigten te Sas van Gent, bepaalt het getal
. zich tot zes, en er zullen dus voortaan in plaats van
54 maar 28 Ptegtbanken in Nederland gevonden worden.
Het is de vraag, of men welligt niet beter had ge-
daan, de bestaande Regtbanken alle in stand te houden.
Daar wij ons echter tot Friesland bepalen, zullen wij
nu de voorgestelde opheffing van de Hegthank te Sneek
alleen behandelen.
Wanneer men de Memorie van toelichting aandachtig
’ nagaat, dan kan men juist daaruit een sterk argument
putten tegen de bedoelde opheffing. Dit moge zonder-
lig schijnen, wij zullen trachten ons beweren te sta-
; VC!].

(’) Zie Weekblad no. 259l van 17 Julij l862, en daarin het stuk.
getiteld: Ilegterlijke lndceling.
i
i