HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 8

JPEG (Deze pagina), 617.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

jj
`
l
E
6
amendementen haar zóó te veranderen, dat er zooveel i
mogelijk te gemoet worde gekomen aan de bezwaren, l
door de adressanten geopperd.
Dat dit is gebeurd, verwondert ons niet: want i
heeft het schier bü elke wets­voordragt plaats, dat i
men züne werkelijke of vermeende bezwaren daartegen .
aan de vertegenwoordiging meent te moeten kenbaar
' maken, een wetsontwerp als het onderhavige, waarbij
al de ingezetenen van ons vaderland onmiddelijk be-
lang hebben, kon niet anders dan aanleiding geven tot
i een ruim gebruik van het grondvvettig regt van peti-
tionement.
Veel is er reeds over dit ontwerp gezegd en ge- j
schreven. Veel nieuws blijft er dan ook niet over; t
maar schrijver dezes heeft toch gemeend een naar t
zijne meening zeer overwegend bezwaar tegen deze
wets-voordragt te moeten ontwikkelen, en het resultaat
züner beschouwingen zijnen landgenoolen te moeten
aanbieden.
Dat bezwaar geldt de Provincie Friesland. De reden,
waarom sehrrjver zich uitsluitend tot die Provincie
bepaalt, is eenvoudig deze: als inwoner van dat ge-
west is hij met de lokaliteit daar beter dan elders [
anders bekend, zonder daarom te willen beweren, dat
er in de andere provinciên niet evenzeer gewigtige
bezwaren tegen de voorgestelde regeling van het regts­
gebied der verschillende regterlüke collegiën enz. bestaan.
i
K