HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 17

JPEG (Deze pagina), 637.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

. /15
5 mag geschieden, namelijk: 1°. Dat de Regtbank te Sneek
1 worde behouden, zoowel als die te Leeuwarden en te
Heerenveen. 2°. Dat het tegenwoordige kanton Bols-
ward blijve bestaan, en dat het worde vergroot met
l een gedeelte van ’t kanton Hindeloopen; terwijl het
j andere gedeelte van dat kanton dan gereedelük bij het
F kanton de Lemmer kan worden gevoegd; 50. Dat, zoo
J dit laatste onmogelük is , en de tegenwoordige kantons
Hindeloopen en de Lemmer in hun geheel vereenigd
blijven, er dan eene andere meer geschikte hoofdplaats
van die vereenigde kantons worde aangewezen, die
^ meer in het middelpunt der gecombineerde gemeenten
‘ ligt dan de tegenwoordige zetel de Lemmer.
Na de verklaring afgelegd te l1ebben, dat wü het boven-
staande enkel en alleen in het belang dezer Provincie
i hebben geschreven, en dat het volstrekt geene vooringe-
nomenheid tegen den persoon des Ministers van Justitie is ,
al welke ons de pen deed opvatten, leggen wg die neder,
in de hoop, dat de Tweede Kamer der Staten Gene-
i raal zoo veel mogelijk aan deze bezwaren zal te ge-
; moet komen, door de leemten, die wij gemeend l1eb-
ben in deze wets­voordragt te vinden, aan te vullen,
lf en met den wensch, dat de tegenwoordige Minister
van Justitie, dien wü om verschillende redenen hoog-
‘ achten, nog lang aan het hoofd van dat Departement
3 moge werkzaam zijn tot heil van het Vaderland in ’t
3 algemeen en tot dat onzer Provincie in ’t bijzonder,
S 25 Augst. 1862.
ä .­ag­-5ä~ge«a,»€,,­
7
l
l
l
l