HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 16

JPEG (Deze pagina), 680.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

14 .
de toevoeging van Rauwerderhem bij het eerste en die van
geheel of een gedeelte van het kanton Hindeloopen bij het '
tweede. Door de opheiling van ’t kanton Bolsward en _
het daaraan grenzende kanton Hindeloopen moest eene
onevenredige uitgestrektheid van het regtsgebied der l
aan die kantons grenzende kantongeregten het nood- J
zakelijke en ongelukkige gevolg zijn.
Het kanton Hindeloopen, bestaande uit de gemeenten
Hindeloopen, Stavoren, VVor/cum en Hemelnmer Olde-
phaerl en Noordwolde, zal, volgens de voordragt, bij
’t kanton de Lemmer, bestaande uit de gemeenten
Slooten, Gaasterland, Donlawerslal en Lemsterland ge- ”
voegd worden, met de hoofdplaats de Lemmer. Behalve l
dat dit kanton naar onze meening ook veel te uitge-
strekt wordt, komt hier nog bij de betrekkelijk ongun­ p
stige ligging van de Lemmer. Wij behoeven niet
verder aan te toonen, welke kosten en moeiten er
aan verbonden zullen zijn voor hen, die bijv. uit War- à
kam en omstreken zich naar de zitting van het kan-
tongeregt te Lemmer moeten begeven, wanneer wij
opmerken, dat die plaatsen op 6 uren afstands van
elkander gelegen en door geen doorloopenden kunst-
weg verbonden zün. Had men niet beter gedaan, in
het belang der inwoners van die beide kantons, indien
- 1nen die dan volstrekt in hun geheel wilde vereenigen, r
om daarvoor een anderen zetel, die meer in ’tmidden t
van het regtsgebied was gelegen, te kiezen? j
Aan het einde van onze beschouwing gekomen, zul-
len wij kortelijk resumeeren, wat ons ’t meest wen- ·i
schelijk voorkomt, dat er in het belang onzer provincie
i
l
l
l