HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 15

JPEG (Deze pagina), 586.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

15
g Tot het kanton Bolsward behooren thans de gemeen-
ten: Bolsward, Worzseradeel en Hemzaarderadeel. Tot
l dat van Sneek behooren de gemeenten: Sneek, Ylsl en
l Wtjmbrzïlseradeel. Al deze gemeenten, waarbtj nog
2 Banwerderhem, van het nu bestaande kanton Bauwerd,
l zullen te zamen voortaan uitmaken het kanton Sneek,
ä hoofdplaats Sneek. Een blik op de kaart en deze in-
· deeling moet reeds veroordeeld worden. Heeft de
i Regering missehien ook te veel vastgehoudenï aan de
oude verdeeling van Friesland i11 grietenijen? Anders
, blüft het ons onverklaarbaar, waarom men bijv. het
E grootste gedeelte Vüll Wonseradeel met 10,575 inwoners,
‘ niet gevoegd heeft bij ’t kanton Harlingen; eene in-
deeling, die zeer ten gerieve der bewoners dier ge-
’ meente zou strekken, indien men althans bepaald het
kanton Bolsward wensehte op te heffen. Maar er is
i 1neer. De Minister maakt in zijne Memorie de op-
merking, dal elke oergelrgklng ran dien aard, bij
het gemis van een oaslen en algemeen zrerkenden maal-
staf, moet falen. VVij hebben ons daarvan dan ook
onthouden, maar wg kunnen niet nalaten hier op
te merken: dat door de voorgestelde indeeling het
kanton Sneek ongeveer 40,000 inwoners zal tellen: een
9 getal, dat naar ons oordeel in geene verhouding staat
tot de andere kantons ten platte lande, indien men ·
daarbij in aanmerking neemt, dat de gemeente Sneek,
sleehtsggedeelte der inwoners van het geheele kanton telt.
Het kanton Bolsward had men moeten behouden.
Wensehte HIGH de kantons Sneek en Bolswarrl te ver-
grooten, hoe gemakelük en voor de hand lag dan niet