HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 14

JPEG (Deze pagina), 646.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

12
is men hiermede niet wederom te werk gegaan, alsol`
men geheel onbekend was met de lokale gesteldheid
dezer Provincie? Het hoofddoel, dat men zich voorstelt l
bij de nieuwe indeeling, zal toch wel altijd moeten l
zgn: het ’U8l”SChCl/7.CIZ van goed regl op eene gemak-
kelzjke en niinkoslbare wyze. Beantwoordt dit ontwerp,
wat de indeeling in Kantens en de vestiging van de
regtszelels in elk kanton in Friesland betreft, aan 3
dien eiseh? Naar onze meening neen. i
De 14 bestaande kantons: Leeuwarden, Berlikum,
Holwerd, Dokkum, Bergum, Rauirerd, Harlingen, l
Heerenveen, Oldeberkoop, Beelslerzwaog, Sneek, Bolsward, r
Lemmer en Hindeloopen worden, ingevolge de wets-
voordragt, op 9 gehragt, daar er voorgesteld wordt,
de kantons Holwerd, Bauwerd, Oldeberkoop, Bolsward '
en Hindeloopen te doen vervallen. Het daardoor vrü­
vallend gebied wordt over de overblijvende kantons
verdeeld, met uitzondering van de kantons Bolsward en
Hindeloopen, die in hun geheel gevoegd worden, het eerste
bij ’t kanton Sneek, het laatste hij dat van de Lemmer.
Het zijn vooral deze twee laatste combinaties, welke
ons voorkomen in strüd te zijn met het belang der
inwoners dier kantons. Mag de indeeling bü de
anderen iets te wenschen overlaten, bij de twee zoo l
evengenoemden is het belang der ingezetenen zóó ver
voorbrj gezien, dat wij ook hierin een gewigtigbezvvaar
tegen het wetsontwerp ineenen te zien, en den wensch
uitdrukken, dat ook hierin worde te gemoet gekomen
door doelmatige amendementen bij de Tweede Kamer
der Staten Generaal.