HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 13

JPEG (Deze pagina), 628.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

ll l
dat aldaar bestaat een gebouw voor de Regtbank 611 een
huis van Arrest, en de vrees, dat het voor de stad Snee/c
g zelve van nadeeligen invloed zal zgn, indien de aan
f de Regtbank verbondene personen bij de ophe{`lingda.ï1r­
E van de stad met der woon gaan verlaten, en anderen,-­
l wg erkennen ze, maar laten ze overigens onaangeroerd,
daar deze, in vergelijking van ons hoofdbezwaar, het
-_ ongerief voor de Juslitiobelen van het grootste gedeelte
van het tegenwoordige Arrondissement Sneek, minder
van algemeen belang zijn.
Tot zoo verre waren wij met de ontwikkeling van
ons bezwaar gevorderd, toen ons het Adres der Staten
van Friesland aan de Tweede Kamer in handen kwam.
Veel en misschien wel het meeste van hetgeen in dat
adres vermeld staat, hebben wij reeds opgenoemd;
maar de reden, waarom wg desniettegenstaande toch
tot de uitgave besloten, is, eensdeels, uitboofde van
het reeds door ons opgegeven belang, en, anderdeels,
omdat dit adres een ander bezwaar tegen het wets-
ontwerp, dat wij in de tweede plaats wenschen te
_ behandelen, onaangeroerd laat.
Dat bezwaar heeft betrekking tot de voorgestelde
F indeeling en vestiging van sommige Kantens en van
de zetels dier Kantongeregten. VVg beginnen terstond
met de Regering groot gelgk te geven, dat zij het
getal kantons ook in Friesland heeft verminderd. Wij
erkennen volgaarne, dat er, zonder schade voor de
Justitie en zonder belangrgk nadeel voor de J ustitiabelen ,
wel eenige kantons konden worden opgeruimd. Maar