HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 12

JPEG (Deze pagina), 621.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

10
gemeenschap, dan zou die afstand nog minder in aan-
merking komen; maar men weet: dat gedeelte is van
het plan der staats­spoorwegen uitgesloten. ,
Zou het der Regering onbekend zijn geweest, dat ;
het Z.W. gedeelte van Friesland, langs den kortsten l
weg naar Heerenveen gaande, zich nog niet eens in
een geheel doorloopenden kunstweg mag verheugen,
terwijl die naar Sneek reeds in 1865 zal geopend worden? iv
En dat er geene de minste openbare middelen van ver-
L voer bestaan, die geregeld het Z.W. gedeelte der pro-
Q vincie en het vlek Heerenveen met elkander in aanraking
l doen komen?
L Uit het aangevoerde blükt naar onze meening dui-
delijk, dat er door de voorgestelde verandering in de
regterlüke indeeling der provincie Friesland groote
kosten en 1noeiten zullen ontstaan, èn voor den reg-
terlüken ambtenaar èn voor hen, die voor den regter
moeten verschünen. Men behoeft den afstand slechts
in aanmerking te nemen.
De bovenstaande opmerkingen gelden ook grootendeels
voor ’t Arrondissement Leeuwarden, zoo als dat volgens
’t ontwerp is bepaald C), alhoewel over ’t geheel de _
stad Leeuwarden beter midden in ’t Arrondissement
van dien naam is gelegen, dan dit het geval is met
het vlek Heerenveen.
De redenen van ondergeschikten aard, welke voor
het behoud der Ptegtbank te Sneek pleiten, zoo als:
(') De gemeente Wonscradeel, die zich tot bij Workum uitstrekt, kan
hiervan als hewgs strekken.