HomeBedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende hePagina 11

JPEG (Deze pagina), 647.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 10.73 MB

9
vallend regtsgebied, eensdeels bij het Arrondissement
Leeuwarden, anderdeels bü dat van Heerenveen, er en
voor den regterlüken ambtenaar en voor hen, die
voor den regter moeten verschünen, een groot ongerief
wordt geboren, en dat het regt in Friesland, in plaats
van gemakkelijker en goedkooper, veel moeijelijker en
j duurder te verkrügen zal zgn. De natuurlijke gesteld-
heid onzer Provincie pleit in zoo menig opzigt voor
het behoud der drie bestaande Regtbanken, en niet
` het minst voor die te Sneek, dat het ons bevreemdt,
hoe de Regering tot het voorstellen der bedoelde ophef-
4 ling heeft kunnen overgaan.
«. Een blik op de kaart moest voor hem, die Friesland
~ nooit heeft bezocht, voldoende zün, om de voorgestelde
l indeeling af te keuren. Een enkel voorbeeld, om de
· zaak op te belderen. De stad Workum, thans ruim
4 uren van hare Arrondissementshoofdplaats (Sneek)
l verwüderd, en op 10 uren afstand van hare nieuwe
Arrondissements­boofdplaats (Heerenveen) gelegen , strek-
l ke tot bewijs van het hier boven aangevoerde. Wij
· geven toe, dat deze stad ook de uiterste grens van
­ het Arrondissement Heerenveen is, maar de bewo-
ners van het geheele zuidwvestelüke gedeelte van
Friesland, met name het tegenwoordige kanton Hinde-
loopen en een gedeelte van het kanton de Lemmer,
kunnen, door gemakkelijklieid van vervoer, zoo te
water als te land, bepaald in de helft van den tijd,
dien zij noodig hebben om zich naar Heerenveen te
begeven, naar Sneek reizen. Bestond nu voor dat
gedeelte van Friesland hoop op versnelde middelen van