HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 586.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

l
l
l
l
l
ä
ä
1
T
l
1
l
l
l
De verhandeling door den heer Mr. J. POLS onlangs g
uitgegeven, ter verdediging van de wenschelükheid van het l
behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke
magt, werd, ik geloof het met gerustheid te mogen zeg- *
gen, door bijna de geheele magistratuur met ingenomen- l
·heid begroet.
Er behoorde moed toe, om, nadat de Kamer reeds
herhaaldelijk in anderen zin had beslist en nadat reeds de
Hovenwet was in werking gekomen, waarbij de staf over l
de aanbevelingen was gebroken, nog eene poging te wagen i
ten einde den wetgever te doen terugkeeren van den
verkeerden weg, dien hij reeds zoo ver was opgegaan. `
g Gelukkig is die moed met een aanvankelük succes be-
kroond; gelukkig heeft de degelijke wijze , waarop de kwestie
l door den heer POLS is behandeld, nogmaals de aandacht
van de Tweede Kamer daarop gevestigd. De voorstan-
ders van het behoud der aanbevelingen hebben den moed
j hervat en den strijd in de Kamer heropendt
l De twüfel is herleefd. l
Laat het mü vergund zän ook een woord over de
kwestie in het midden te brengen, met het doel zoo moge- l
~ lük het aanvankelük succes van den heer Poiis te steunen
en aan de Vertegenwoordiging de overtuiging te geven. l
1* l