HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 48

JPEG (Deze pagina), 703.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

I ll
la
I' 44 I
In de artikelen 48 en 5l vervalt het woord uregter-
plaatsvervangers. " _ Y.
` (Daarentegen moet in de tabellen het aantal van de
leden der regtbanken worden uitgebreid`).
I In het ontwerp van wet no. 2 zou moeten worden
` gelezen in artikel 3 het nieuw voorgesteld artikel 35: {
1 Art. 35. De kantonregters moeten den ouderdom van
* vut en twintig jaren, hunne plaatsvervangers, de grifiiers
j en de ambtenaren van het openbaar ministerie den ouderdom
/ van drie en twintig jaren bereikt hebben.
.ii. Zü moeten met uitzondering van de plaatsvervangers
en de grifliers, op eene Rijksuniversiteit den graad van
I doktor in de regtswetensohap verkregen hebben.
v
In het ontwerp van wet n°. 9 zou moeten worden gelezen:
L Art. 7**.
I Het vereisohte voor de benoembaarheid tot eene regterluke
betrekking in art. 18** van de wet op de regterlüke orga-
?* nisatie en het beleid der justitie (artikel 4biS van het ont-
I werp van wet n°. 1) gesteld geldt niet voor hen, die vóór
de invoering van deze wet reeds in eenig regterlijk ambt
i waren geplaatst.
Art. 7b.
I De benoeming van ambtenaren , die bij de invoering
s van deze wet moet plaats hebben, tot betrekkingen voor de ·
vervulling van welke volgens art. 18b van de wet op de
I regterlnke organisatie en het beleid der justitie (art. 4bïS
ontwerp van wet n`°. 1) eene lust van aanbeveling wordt
gevorderd, geschiedt op aanbevelingslästen van de Geregts­
hoven, onder wier regtsgebied die ambtenaren zullen res-
sorteren.
Tot dat einde zendt de minister van justitie uiterlijk

ll

.. t