HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 46

JPEG (Deze pagina), 750.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

i 1
ï il
xl
ïl _ jg
42
·, Het kan de vraag znn , of men zich bevoegd rekent
bn de behandeling van de wetsvoorstellen, bevattende eene
E nieuwe regeling van de arrondissements­regtbanken en de
i kantongeregten, ook bepalingen vast te stellen, die op de
Hoven en den Hoogen Raad betrekking hebben.
Wanneer men echter in aanmerking neemt, dat in het
ontwerp van wet N O. 1 eene wnziging van meerdere artikelen
A van de tegenwoordige organisatie wordt voorgedragen , die
‘ zeker niet bn uitsluiting voor de regtbanken en kantonge-
regten gelden, dan schnnt, in overeenstemming met het ge-
Q voelen in het Voorloopig Verslag uitgedrukt, de
.g K gestelde vraag voor eene bevestigende beantwoording vatbaar
-` en dan schijnt het doenlnk in dat zelfde ontwerp ook andere
ig bepalingen in te lasschen, die eene regeling bevatten van
l hetgeen in het algemeen bn regterlnke benoemingen
moet worden geobserveerd.
lï Zoodanige bepalingen zouden in de eerste afdeeling van
in de wet op de regterlnke organisatie, b.v. tusschen de arti- C
kelen 18 en 19, eene plaats kunnen vinden; terwnl in de
,‘ volgende afdeelingen zouden kunnen worden gehandhaafd
nl de artikelen , die eene omschrnving behelzen van de speciale
jj vereischten die daarenboven bn de vervulling van de ver-
schillende regterlnke ambten moeten worden in acht genomen.
j Op die wnze zou men kunnen lezen:
i In het ontwerp van wet NO. 1: g
ï Aa. 4 ba.
Tusschen de artikelen 18 en 19 van de wet op de
H regterlnke organisatie en het beleid der justitie worden
ingevoegd de beide volgende bepalingen:
Art. 181*. Behalve de verdere vereischten bn deze wet
ten aanzien van iedere afzonderlnke betrekking gesteld,
wordt eene uitoefening van de praktnk als advocaat of
als procureur gevorderd voor de benoembaarheid: