HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 45

JPEG (Deze pagina), 617.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

ti i
li
’§
F 41
Zal men bi` ons van een sta e willen weten? Het
j J g
C is een raadsel, maar zeker is het dat eene be alin , waarbi` .
[ P E J
{ de dootorale titel voor een grifiier van een kantongeregt
werd gevorderd, zoo onpraktisch mogelijk zijn zou. 1
. Ziedaar de uiteenzetting van mijne denkbeelden. Ik
te schreef ze neder in de hoop daardoor welligt iets tot ver-
betering van onze wetgeving te zullen aanbrengen. Niet
om een beletsel op te werpen tegen het tot stand komen
ij van de wetten, die het inkrimpen van het aantal regtbanken
lu en kantongeregten ten doel hebben; wetten die, vooral
Q _ nadat de Hovenwet tusschen de bezoldiging van de leden .
lg van de nieuwe hoven en de leden van de bestaande regt- ·
i banken alle ro ortie we enomen heeft , zoo urgent zi`n
E P P gg ¤ J
it eworden, dat het te hoo en is, dat de Tweede Kamer
jj g P
lg tijd zal vinden de regeringsvoorstellen nog vóór het einde T
van het jaar in openbare behandeling te nemen en aldus ‘
5 eene invoering der wetten met den 1"" April e.k. mogelijk <
l
i te maken. J
Intusschen reeds dadelijk bij het vaststellen van die
wetten schijnt eene deugdelüke regeling van het aanbe-
velingssysteem noodzakelijk, omdat, hoewel te regt geene ‘
l ontbinding van het personeel van alle regtbanken en _
i kantongeregten wordt voorgesteld , toch altijd de invoering ,
' JE van de voorgedragen wetten het doen van een aantal in
benoemingen zal noodzakelijk maken, die ik, met het oog _ i
i op de ondervinding bij de invoering van de Hovenwet J
opgedaan, ongaarne aan de Regering alleen zou zien r
‘ overgelaten. t
S

à

a
E A
3
1
2
`
j ,
i
J t