HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 44

JPEG (Deze pagina), 796.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

{ l
ll
I 40
actie te formuleren, en het juist formuleren eene1· actie leert
_j men niet uit de boeken, maar uit de baliepraktijk.
E Het is daarom dat het zoo wenschelijk zou zän, dat jj
zh die hunne Akademische studiën hebben volbragt en die
i" zich zelven voor de magistratuur bestemmen, niet terstond
i naar eene betrekking bn de griffie of het parket omzagen, _
E maar dat zij hun geduld oetenden en vóór alle sollicitatiën i
_ eenige ondervinding in de praktük poogden op te doen.
lj Voorwaar die paar jaren , die zij langer op eene betrekking
zouden wachten, zouden zij zich later niet beklagen.
Q · Het is daarom ook dat het zoo wenschelük zou
‘ dat de wet, in stede van den doctoralen titel voor ieder
ïi ‘ grittierschap te vereischen en aldus dat najagen van postjes
, te bevorderen , de zoo dikwerf besproken en verlangde
I bepaling inhield, dat niemand tot eene regterlüke betrekking
. zou kunnen benoemd worden, tenzij hij een zeker aantal
C jaren als advocaat of procureur de praktük had uitgeoefend;
Yi dat niemand met vrucht naar eene regterlüke betrekking
j zou kunnen solliciteren , tenzu hij een st age had doorbragt.
i` Het spreekt van zelf dat men vooral als advocaat in de
l eerste jaren na züne promotie niet in een zoo groot aantal l
’ proceduren betrokken wordt, maar toch ziet men al ligtelijk
[ wat van hetgeen er in regtszaken voorvalt, en van den
j aanstaanden magistraat, die weet dat hij een stage moet
~ doorleven , is het te verwachten dat hij zal trachten dien ‘
i tijd zoo nuttig mogelijk te besteden.
i Zoodanige stage zou uit den aard der zaak niet te
kort mogen gesteld worden, maar des noods zou de kortere
of langere duur daarvan afhankelijk kunnen worden ge-
maakt van de carrière die men verlangt; voor hen die
zich tot eene carrière in de griffie of bij het parket
zouden wenschen te bepalen, zou een kortere stage
kunnen worden aangenomen , dan voor hen die ook voor
het regterschap benoembaar zouden wenschen te zijn.
E