HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 43

JPEG (Deze pagina), 747.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

ze
meening meerdere bezwaren. Het is vooreerst onbillijk j
tegenover de jongere ambtenaren, dien men het vooruitzigt
j op bevordering ontneemt, en het zou bij veelvuldige toe- u.
j passing zeker ten gevolge hebben , dat zich voor de lagere
ii betrekkingen geen geschikt personeel meer opdeed.
Wijders is het gevaarlük omdat de oudere leden der
balie, die zich tot het aannemen van eene regterlijke be-
trekking bereid verklaren , doorgaans bezield zün met het
verlangen naar rust, en omdat, wanireer er eenmaal aan
dat verlangen wordt toegegeven, men risqueert dat er meer i
en meer naar absolute rust wordt gehaakt.
En eindelijk verdient het afkeuring omdat natuurlük j
alleen die leden van de oudere balie zouden mogen in aan- ;
merking komen , die uitstaken in bekwaamheid , en omdat
de balie niet van hare summiteiten mag worden beroofd. j
Het komt er nog veel meer op aan dat de balie goed j
bezet is, dan dat de magistratuur uit kundige menschen l
bestaat. Bij eene goede balie ontvangt de regterlijke magt l
voor het geven van hare uitspraken deugdelijke voorlichting; j
maar bg eene min gunstige zamenstelling van de balie is J
de` regter zeer dikwijls niet bij magte om ten behoeve van {
de partijen te herstellen, hetgeen door de praktizijns be- .
dorven is. {
Dus geene hoogere magistratuur gevormd uit de oudere
balie! Maar het nalaten daarvan behoort alleen te berusten
3 op de bovenstaande gronden , geenzins op het motief dat
ervaren leden van de balie geene goede regters zouden zijn. ll
Integendeel ik zou haast durven beweren, dat men zelden
j een goed regterlijk ambtenaar zal aantreffen onder hen die ij
· niet eenige kennis althans van de baliepraktijk hebben lj
l opgedaan; ik zou durven stellen, dat men zeer dikwerf i
moeijelijk over de juistheid van eene ingestelde actie kan
. oordeelen, indien men niet in staat is, des noodig zelf de
l
ë
S
l
r I
j l