HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 41

JPEG (Deze pagina), 722.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

tegenover den plaatsvervanger morele verpligtingen oplegt. bj
è die bij voorkomende benoemingen aan het doen van vrije 5
ë keuzen hinderlijk zijn. t
jj Wanneer een plaatsvervanger in eene regtbank jaren
lang als zoodanig heeft gezeten , dan is het , onverschillig ‘
of de benoemingen met of zonder aanbevelingen geschie-
den, op den duur onmogelijk , om op een eventueel ver-
lj zoek van hem tot plaatsing in die regtbank geen regard N
te slaan. Oordeelt men hem ongeschikt voor het regter-
schap, dan is bij ook evenzeer ongeschikt om als plaats-
vervanger op te treden; en accepteert men zijne diensten
als plaatsvervanger, dan kan men hem eene benoeming i
tot eene vaste regterlijke betrekking niet weigeren.
En toch wanneer men eenmaal plaatsvervangers noodig ·
heeft, om ten allen tijde met een voltallig collegie te
kunnen zitting nemen, dan is het onvermijdelijk dat de l
l keuze daarbij niet altijd op geschikte personen vallen kan. l
Daarom is het noodzakelijk om, op het voorbeeld door l
Duitschland juist dezer dagen gegeven , tot eene afschaf- j
ting van het plaatsvervangerschap bij de regtbanken over
te gaan; terwijl die afschaffing gemakkelijk uitvoerbaar ;
j is omdat, door de vermeerdering van het personeel van ‘
iedere regtbank met één lid of hoogstens met twee leden, ;
de mogelijkheid zal ontstaan om ten allen tüde in den
dienst te voorzien. l-
Bij de kantongeregten is er minder reden, om tot den
zelfden maatregel over te gaan; want in de kleine kantons
treden als plaatsvervangers op ambtenaren in andere vak-
ken , die geene definitieve benoeming tot eene regterlijke jv
betrekking verlangen , en in de groote kantons worden
bij vacaturen de plaatsvervangers uitgesloten door de solli- r
citatiën van andere regterlijke ambtenaren , die meerdere
i aanspraken kunnen doen gelden.
l