HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 39

JPEG (Deze pagina), 752.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB


ll ’
ll
Het middel van herstel tegen eene te groote talräkheid ;
van de ambtenaren wüst zich van zelf aan en Nederland
heeft alle reden om tegenover den tegenwoordigen Minister
van Justitie dankbaar te zijn , dat hij zich inspant ook ij
door partiëele wijzigingen in de regterlüke organisatie dien i
grooten factor voor de ondeugdelükheid der magistratuur
weg te nemen, of althans minder gevoelig te doen werken. I
Eene tweede oorzaak die aan de deugdelijke zamen-
stelling van de regterlijke magt niet bevorderlijk is, is
j gelegen in de noodzakelükheid dat de magistratuur voor ·
het leven wordt aangesteld.
De onafzetbaarheid vermeerdert niet altüd den werklust Y
en heeft niet zelden ten gevolge dat ambtenaren in betrek- ”
king blijven , wier gezondheidstoestand zich daartegen verzet.
Men heeft gedacht door eene schoolmeesterachtige tucht- r
wet die gevolgen van de onafzetbaarheid der regterlüke j
magt zoo veel mogeläk weg te nemen, maar men zal zich {
ï e daarin bedrogen vinden, vooral nadat de onhandigheid is
J gepleegd, om in te trekken de bepaling die op initiatief j
M van een praktisch man in de wet gebragt was en die i
alleen hare toepassing kon mogelijk maken. F
l Indien men een goed inzigt in de zaak gehad had , i
’ men zou niet hebben voorgesteld eene tuchtwet , maar men 3
zou hebben begrepen, dat het beste correctief tegen de j
Y gevreesde gevolgen van de onafzetbaarheid der regterlijke ;_
‘ magt juist is gelegen in eene deugdeläke zamenstelling
M van de magistratuur en in zoodanige zamenstelling, die
i waarborgen verschaft dat het den ambtenaren niet aan werk il
; ` zal ontbreken. Want niemand, die in een drukken Werk-
f kring is geplaatst , blijft zitten wanneer hij den werklust lf
en de krachten mist , om den op hem rustenden arbeid
te verrigten; en bij niemand meer dan bü een kundig E
man kan men er zeker van zün, dat hij het juiste oogen-
er ?
l