HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 38

JPEG (Deze pagina), 755.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

­
r 34
p voorstel dienaangaande te formuleren en aan het slot van
dit stukje op te nemen met andere bepalingen, die naar
j- mün inzien tot verbetering van de regterlüke magt zijn
i noodzakelük.
·Verbetering van de regterlijke magt.
Onverholen gaf ik hierboven als mijn oordeel te kennen,
1 dat de zamenstelling van de regterlijke magt in deugde-
lijkheid te wenschen overlaat, doch niet dan met onmid-
F delläke bijvoeging dat aan deze mindere deugdelijkheid de
j werking van het aanbevelingssysteem geheel en al vreemd
` is, en dat de reden daarvan in andere oorzaken is te zoeken-
Zien wij nu welke die oorzaken zgn en welke middelen
« van herstel er behooren te worden aangewend.
' Van iedere bevolking heeft slechts een betrekkelijk klein
Ip gedeelte den aanleg om zich kundigheden te verschaffen;
dat gedeelte verdeelt zich als ’t ware proportionneel over
de verschillende vakken, tenzij er een bepaald vak door
de gunstige positie waarin het geplaatst is een grooter ·
iv aantal kundige lieden tot zich trekt. Is er echter een vak
dat, zonder in zoodanige gunstige positie te verkeeren, r
ig niettemin een grooter personeel eischt, dan volgens de
Y' evenbedoelde proportiën voor dat vak in kundige men- T
sehen beschikbaar is, dan spreekt het van zelf dat het l
p ontbrekende door niet kundigen moet worden aangevuld. _ ?
id Het is voor eene bevolking als die van Nederland ’
I eene volstrekte onmogelijkheid , om aan de magistratuur een ‘
zoo groot aantal. kundige menschen te geven, als er vol-
gens de wet op de regterlijke organisatie wordt vereischt.
Maar behalve dit is er nog een tweede bezwaar tegen .
eene te groote talrükheid van het personeel en dat bezwaar is i
daarin gelegen , dat de werkzaamheden dan te zeer worden
verdeeld en dat zelfs het kundige gedeelte der magistra-
tuur, bn gebreke van arbeid , in bruikbaarheid verliest.