HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 37

JPEG (Deze pagina), 622.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

j l
il
l es
i toonen, dat er zich onder de nieuw benoemden deze of ·
i gene bevindt die voor züne taak is berekend; maar ik weiger `G
‘ dat terrein te betreden , juist omdat ik mij van beöor­ j
deelingen van personen wensch te onthouden. Greene van
0 de gedane benoemingen op zich zelve keur ik at`, maar `
’ ik keur af de gezamelijke benoemingen; ik keur het af
dat de minister het als een systeem aanneemt, om de ,
voorzittersstoelen met ambtenaren van het Openbaar Mi-
nisterie te bezetten. i
Maar bovendien de grief, die ik uit, is niet uitslui-
tend eene grief van mü, want wordt ten volle gedeeld
door de bedoelde ambtenaren zelven. Het meerendeel van j
hen zou, wanneer het aan hunne keuze was overgelaten,
Q niet hebben geprefereerd om tot voorzitter van eene kamer
of van een collegie te worden benoemd.
J
i Het wenschelijke van het behoud der aanbevelingen (
t blijkt alzoo:
10. in theorie,
20. uit de gunstige resultaten, die wij van het aan- j
bevelingssysteem hebben ondervonden,
en 30. uit de ongunstige resultaten, die zoowel elders als is
hier zän verkregen uit het systeem, om aan de Regering
eene onbeperkte vrüheid tot het doen van benoemingen te j
verleenen.
Ja, de ondervinding, die wij van dit laatste systeem §j
hier te lande hebben opgedaan, is van dien aard, dat niet j
alleen de aanbevelingen , zoo als zij in de wet van 1838
zijn geregeld, behooren te worden behouden , maar dat de
Regering ook in hare keuze van presidenten moet worden `
beperkt.
De wäze, waarop deze beperking behoort te geschieden,
zal blijken uit het betrekkelijk artikel, hetwelk ik mij j
5 j