HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 35

JPEG (Deze pagina), 684.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

l
2
31 ï
= eene jaren lange ervaring behoeft om als zoodanig in wer- 2
l kelijkheid bruikbaar te zün, dan vereischt het immers geen E'
betoog, dat ieder besluit, waarbij een lid van het parket ?j
d’emblée tot voorzitter van een eollegie of van eene kamer
wordt benoemd, in den regel is af te keuren.
j Inderdaad het is geene gemakkelijke roeping, om de
. discussiën in een regterlijk collegie te leiden , en die roeping 1
wordt te zwaarder naarmate van de meerdere nitgebreidheid T
‘i van het aantal leden.
Voor een goed praesidium in raadkamer wordt ver-
eischt, dat de voorzitter domineert , niet door een toon
aan te nemen, maar door zijn moreel overwigt , door zijne
l meerdere kennis en door zijne meerdere ervaring betrekke- V
lijk de punten, waarover de diseussiën loopen.
En hoe wil nu een ambtenaar van het parket , ofschoon
hij misschien als lid van het Openbaar Ministerie door en
l _door kundig was, dat moreel overwigt hebben op een 1
p gebied, dat hem vreemd is en waarop alle overige leden,
i die aan de discussiën deelnemen, hem vooruit zijn? J
. Het is duidelijk dat zich dit bezwaar het meest in de ip
1 civiele raadkamer doet gevoelen, maar ook bij de discus-
siën in strafzaken kan liet niet geheel en al worden ter L
züde gesteld. lj
Men kan in de benoeming van een ambtenaar van het
Openbaar Ministerie, die eene bijzondere geschiktheid heeft Q1
tot het leiden van de criminele teregtzittingen, als voor-
zitter berusten; maar het neemt niet weg, dat men ook
bij de beraadslagingen in raadkamer op strafregtelijk ge- ,i
bied aan eene andere leiding de voorkeur blijft geven,
omdat het Openbaar Ministerie in eene strafzaak steeds
heeft een geheel ander gezigtspnnt dan de leden van
de regtsprekende magistratuur wordt aangetroffen.
En is het dan te veel gezegd, dat de tegenwoordige