HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 34

JPEG (Deze pagina), 752.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

i so
g om zooveel mogelijk aan de ambtenaren van de vroegere
E provinciale geregtshoven eene verbetering van positie te
jj bezorgen, of had juist de bepaling dat de uitvallende ambte-
., naren van die hoven hunne volle bezoldiging zouden blüven
A genieten, ten doel onder anderen om der Regering de meest
mogelüke vrüheid te geven om, zonder aan de billükheid
. te kort te doen, alleen het oog te vestigen op eene deug-
deläke zamenstelling van de nieuwe hoven?
= De heer VAN LYNDEN VAN SANDENBUHG is, bü de weinige `
L gelegenheid die hü gehad heeft om zich op de hoogte van
de behoeften der collegiën en van de deugdelnkheid van
‘ het personeel te stellen, volkomen onbekend gebleven met
i de hoedanigheden van de ambtenaren van het Openbaar
Y Ministerie.
l, De werkkring van het Openbaar Ministerie is geheel
li verschillend van dien van het regtsprekend gedeelte van
de magistratuur. Enkele leden van het parket mogen er W
zän, die nog eenige studie maken van het civiel regt,
W maar ook deze missen schier geheel eene praktische toe-
iï passing van hunne studiën. Verreweg het meerendeel van i
fi de leden van het Openbaar Ministerie bepaalt zich tot het 4
i strafregt en ook op dat gebied is het nog werkzaam in
j eene geheel andere rigting als de leden der collegiën.
Gaat een ambtenaar van het Openbaar Ministerie op 3
` betrekkeläk jeugdigen leeftäd tot de regtsprekende magis-
* tratuur over, het is duidelgk dat hij dan nog een zeer
ï ~ bruikbaar lid daarvan worden kan ; maar_ hiertoe wordt eene
ervaring van vele jaren in die nieuwe betrekking vereischt,
en zelfs niettegenstaande de meest mogelijke ervaring zullen
er bäna altüd kenmerken overblüven, die in hem den vroe-
‘ geren parket-man verraden.
Is het nu waar, dat een ambtenaar van het Openbaar §
Ministerie, die tot lid van een eollegie benoemd wordt,