HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 33

JPEG (Deze pagina), 715.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

i l
l 2
» ‘ 2
29
i Men had onder de ambtenaren van meer dan vijf en
zestigjarigen leeftijd misschien nog menig bruikbaar lid voor
de nieuwe hoven kunnen vinden; men had bij de bestaande
plans tot inkrimping ook van de regtbanken geschikte
krachten daaruit aan de hoven kunnen toevoegen en men
had welligt uit de balie kundige personen kunnen bewegen
om een lidmaatschap van een der nieuwe hoven te aan- i
vaarden. l
Maar wat van dit alles zü, zooveel is altijd zeker, dat ij
men verpligt was te zorgen, dat de nieuwe hoven zouden E
voldoen aan hetgeen de wetgever er zich van had voorgesteld.
Eene beperking van het aantal der hoven brengt nood- 3
wendig voor de ingezetenen, bn de vergrooting van de
afstanden tusschen hunne woonplaatsen en de zetels der
collegiën, gewigtige bezwaren te weeg, waarvoor zij alleen 1
‘vergoeding kunnen vinden in eene verbetering van de l
regtspraak.
YVorden hierin te leur gesteld, dan hebben zij regt
zich over de verandering der regterlijke indeeling te beklagen. j
De tweede hoofdgrief, die met grond kan gelden tegen A
V de uitvoering aan de llovenwet gegeven, betreft de keuzen
van de presidenten en vice-presidenten van de nieuwe collegiën. l
i Er waren eenige plaatsen van voorzitter en onder-voor- i
zitter, voor welke geene personen als direct aangewezen
konden worden beschouwd; de minister had naast zich ,
liggen de wet, waarin hij las, dat de ambtenaren van het
3 parket bij de ontbonden provinciale geregtslioven konden j
E worden benoemd onder anderen tot president of vice-president,
en na die lectuur werden al de _disponible praesidia van
l collegiën of van kamers aan ambtenaren van het Openbaar i
Ministerie opgedragen. F
Maar is dat organiseren? ¢
· Is de wet van 10 November 1875 in het leven geroepen, i