HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 31

JPEG (Deze pagina), 701.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

ä
27
' zz handelt wanneer de processen in handelszaken aan
ll OBS OVC1‘l3,a‘lJ.”
Züne opinie was juist; maar wat juist is voor de advo-
catie, is ook juist voor de regterlijke magt.
Het spreekt van zelf dat een regterlijk collegie, hetwelk j
in eene handelsstad is gevestigd, zich niet kan onttrekken
aan het doen van uitspraak in eene kwestie over tiendregt,
wanneer deze zich onder zijn regtsgebied voordoet; maar
dit neemt niet weg, dat de leden van zoodanig collegie
toch in de eerste plaats ervaren moeten zijn in handelsregt,
omdat de processen die zij hebben te beslissen voor verre z
het grootste gedeelte eene toepassing van dat regt vereischen.
i En hetgeen in de handelssteden geldt ten opzigte van het
handelsregt, geldt elders ten aanzien van het gewoon
burgerlijk regt.
De leden van de eollegiën in de landprovinciën behoeven
eene geheel andere rigting in hunne studiën, dan die in
de handelsprovinciën. ’
Maar wanneer voor de leden der collegiën dat verschil j
in studie is noodzakelijk, dan is het ook even noodza- l
kelijk , dat eene organisatie van de regterlijke magt
j er op gelet worde, zooals hier boven reeds zoo dikwerf
~ is gezegd, welke de behoeften van ieder eollegie zün en l
· j in welk deel van de regtswetenschap ieder der magistraten
hoofdzakelük is ervaren.
Is op dit vereischte bij de zamenstelling van de hoven (
regard geslagen?
Niet het minste. De minister heeft zijne materialen `
verbruikt zonder er op te letten of goed waren en
of zij waren geschikt voor de plaatsen waar zij werden ·
aangebragt, en zonder zich af te vragen of het gebruik ,
. dat hij er van maakte het tot stand komen van goede
gebouwen zou ten gevolge hebben. De minister heeft j