HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 30

JPEG (Deze pagina), 719.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

{ 26
W uitvoering aan de llovenwet te geven, de vrije en onbe-
perkte magt tot het zamenstcllcn van de nieuwe collegiën
heeft verleend aan een minister, die met goede bedoelin-
! gen was bezield, maar die zijne krachten heeft overschat;
_i die welligt in andere opzigten met groote gaven is be-
. voorregt, maar van wien het eene onvoorzigtigheid was
i zich aan de reconstructie van zelfs een gedeelte van de
_ magistratuur te wagen
Tegen de wnze, waarop uitvoering is gegeven aan de
_ wet van 10 November 1875 (Stbl. 110. 204), bestaan twee
hoofdgrieven , die ieder eene afzonderlijke bespreking ver-
_ dienen.
Tädens mijn lidmaatschap va11 de Regtbank te Romer- i
l dam had ik met een daar gevestigd advocaat, die tot de
corypheën van de balie behoorde , een gesprek over het
al of niet wenschelijke van het voortduren van het in de
laatste jaren meer algemeen geworden gebruik, dat de
advocaten bü de verschillende collegiën in het geheele land
gaan pleiten en zich niet bepalen tot eene optreding bn
het ligchaam , waarbij zün ingeschreven.
i` Als zijn gevoelen deelde hij mij mede, dat hij geen
bezwaar zag tegen het rondreizen der advocaten, mits zij
zich in het aannemen der zaken slechts bepaalden tot die, .
welke bi11nen den kring hunner gewone werkzaamheden .
zün gelegen. drukte zich uit: HVanneer men mg
_ uopdraagt de behandeling vanleene handelszaak, die in "
Vi xx N oord­Brabant of Limburg moet dienen , dan zal ik
i xzmü daartoe ten volle bereid verklaren; maar wanneer men
umüne hulp inroept voor de behandeling van eene kwestie
1/ over tiendregt of van eene possessoirc actie, dan zal ik
zz aan de cliënten aanraden zich liever tot een advocaat in
uNoord-Brabant of Gelderland te rigten, en wederkeerig _
ugeloof ik dat de balie in de landprovinciën verstandig
!
l