HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 29

JPEG (Deze pagina), 696.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

l

25
’ Doen wij geene moeite om de onjuistheid van die uitspraak
i aan te toonen, want het ontbreekt ons niet aan meerdere
` ondervinding.
` Men gelieve in te zien het Wreekblad van het Regt van l
l 16 October l.l. (110. 4029) en men zal in het daarin M
opgenomen verzoek van het Hoog Geregtshof in Neder-
landsch-Oost-lndiën in niet twijfelachtige woorden lezen,
welke hoogst ongunstige resultaten de opheffing van het
aanbevelingssysteem aldaar heeft opgeleverd. E
Maar ook in onze koloniën behoeven wij het licht niet
te zoeken; wij vinden in ons moederland helaas! meer dan
genoegzame stof om tegen eene afschaffing van de aanbe-
velingen te waarschuwen.
In het laatst van het vorige jaar werd de wet aange-
nomen , waarbij het aantal hoven aanmerkelijk werd beperkt.
Het doel dat men zich met het tot stand brengen van
die wet voorstelde was natuurlijk om door inkrimping van
de quantiteit van het personeel, de qualiteit van de resterende
d collegiën te verbeteren en aldus het belang van de regt-
zoekenden te bevorderen. ï
De wet is ingevoerd; en welke voordeelen zijn er door
die invoering verkregen?
M Het personeel van de nieuwe collegiën heeft door eene
‘ verhooging van bezoldiging geprofiteerd; maar men make
zich niet de illusie, dat de regtspraak er door verbeterd is.
“ Men informere zich bij ieder, die van nabij met de U
zaak is bekend, en men zal bijna zonder uitzondering ten
antwoord bekomen, dat het bij de uitvoering die er aan i
de Hovenwet is gegeven voor het algemeen wenschelijk M
was, dat die wet nooit was tot stand gekomen. ¥
En waaraan is dit toe te schrijven?
Alleen daaraan dat de Vertegenwoordiging, met ter
zijde stelling van alle aanbevelingen, ook voor de eerste
l
l