HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 737.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

. 24
. Wellïe pogingen er zgn aangewend , om in Frankrgk,
. waar de regterlgke benoemingen geheel aan de Regering
·; zijn overgelaten, door de invoering van het aanbevelings-
1 systeem paal en perk te stellen aan de ministeriële wille-
* keur en eene onpartgdige en deugdelijke keuze van regterlgke
- ambtenaren te bevorderen, is in de verhandeling van Mr.
` POLS zoo juist en zoo in het breede aangetoond, dat eene
_ nieuwe bespreking van dat punt als geheel overbodig kan
worden aangemerkt. i
.. Alleen is het misschien niet onaardig er nog op te
wgzen, dat PREVOST-PARADOL, in zgn La France Nouvelle,
[ ook met kracht te velde trekt tegen de wgze van zamen-
L stelling van de regterlgke magt, die in Frankrgk wordt
" gevolgd, en dat hg het aan zijn vaderland als een grief
hi toerekent, dat de wetten op de regterlgke organisatie, die
door andere landen van Frankrijk zgn overgenomen, in
Q die andere landen door de invoering van het aanbevelinge-
systeem zgn aangevuld en verbeterd, maar in Frankrgk
·, zelf nog even onvolmaakt en gebrekkig zijn gebleven.
al In werkelgkheid wanneer wg die klagte lezen, dan is
Y het niet twgfelaehtig dat Pimvosr-1>AnAnoL, indien hg
X had kunnen voorzien, dat men in Nederland na eene
vecrtigjarige gunstige ondervinding, juist op een tgdstip
l waarop de democratie overal veld wint, het systeem van ·
4 aanbevelingen zou willen gaan ter zgde stellen, alleen uit
i_ wispelturigheid om weer eens eene nieuwigheid te beleven, «
nl bg het sehrgven van zgn werk den uitroep niet zou hebben
weerhouden: xzhet Nederlandsche volk is een gelukkig j
«/ volk, maar het is een volk, waarvan de beenen de weelde
ix niet kunnen dragen."
Maar uit de ondervinding, die in het groote Frankrijk
is opgedaan, kunnen, zoo zegt men, voor het kleine
Nederland geene gevolgtrekkingen worden gemaakt.
(
i
2