HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 27

JPEG (Deze pagina), 670.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

7
l
23
dan zullen wij moeten erkennen, dat er én in de balie
én in de magistratuur uitstekende regtsgeleerden zijn, en
i dat er ook in beiden zijn, die tot de dii minorum ;j
gentium behooren. I
Het staat niet aan mij te beslissen, bij wie van de twee H
het aantal van de laatsten het grootste is.
Maar men veroorlove mij ééne vraag.
Heb ik .het juist, dan bereikt het aantal regterlijke
ambtenaren een enter van 719 , terwijl in 1876 ongeveer
670 advocaten bij de verschillende collegiën zijn ingeschre-
ven. Dus tusschen beider aantal is geen groot verschil.
Stelt men zich nu voor, dat het mogelijk was op één 1
oogenblik al de regterlijke ambtenaren tot advocaten en al
de advocaten tot regterlijke ambtenaren te maken , dan is j
het zeker, dat aan beiden en niet het minst aan de oude =
magistratuur aanvankelijk de handen verkeerd zouden staan, l
maar zou, en deze is mijne vraag, op den duur de regt- l
spraak er bij winnen?
Ik mag niet verder gaat dan het te betwijfelen.
Derhalve de gedane vergelijkingen hebben dit resultaat . l
dat het blijkt dat de regterlijke magt, die onder de werking i
van het systeem van aanbevelingen is benoemd, op weten-
schappelijk gebied niet behoeft onder te doen, hetzij voor ‘
het Openbaar Ministerie dat door de Regering zonder
aanbevelingen wordt aangesteld, hetzij voor de balie, die
zich geheel vrij eonstitueert; en bij dat resultaat is de V.
‘ gevolgtrekking volkomen geregtvaardigd , dat de ondervin-
ding aantoont, dat het systeem van aanbevelingen niet ..
ongunstig heeft gewerkt op de zamenstelling van de regter-
lijke magt.
II. 1/Velke resultaten zijn er verkregen daar en wanneer
de benoemingen van de leden van de regterlijke collegiën
zonder aanbevelingen hebben plaats gehad?