HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 737.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

~ 22
veeltüds ongetwüfeld zeer gunstige hoedanigheden , die door
de collegiën ten volle worden gewaardeerd; maar wanneer
L de vraag gesteld wordt, aan wie op wezenlijk wetenschap-
I pelijk gebied in het algemeen een hoogere rang is toe te
kennen, aan het regtsprekend gedeelte van de magistratuur,
dan wel aan het Openbaar Ministerie, dan is het meer-
malen voorgekomen , dat die vraag door onpartijdigen niet
« in het nadeel van de leden der collegiën werd beäntwoord.
‘ In de tweede plaats schünt eene vergelüking van de
regterlijke magt, die op aanbevelingen wordt benoemd,
· met de balie voor de hand te liggen.
_ Het is volkomen waar, dat voor het lidmaatschap van
ik de balie geene benoeming wordt gevorderd; dat voor iederen
ij in de regten gegraduëerde de onbeperkte vrijheid bestaat,
ki zich als lid van de balie te doen insehräven, en opper-
vlakkig zou eene vergelijking tusschen haar en de regter-
ll lijke magt uit dien hoofde kunnen schänen niet tot het
’_ resultaat te kunnen leiden, hetwelk ten deze wordt beöogd.
nu Maar wanneer men bedenkt, dat de magistratuur uit
p_ ­ de balie moet worden gekozen, dan is het kennelijk dat
I zoodanige vcrgelüking allezins te regt geschiedt. Immers
wanneer zg tot gevolg heeft, dat het blükt, dat de magis-
tratuur in het algemeen voor de balie in kennis moet
» onderdoen, dan zal daaruit voortvloeüen, dat de keuzen
; die men gedaan heeft niet gelukkig zün geweest; terwäl,
g wanneer het blükt dat de magistratuur zich in kennis met
de balie kan meten, daaruit volgen zal dat de gedane
benoemingen van regterlijke ambtenaren goed geweest zgn,
althans met het oog op de hoedanigheid van hen, uit welker I
midden de keuzen moesten plaats hebben.
En wanneer wü dan tot die vergelijking overgaan en
ons daarbü op een geheel onbevangen standpunt plaatsen,