HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 715.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

‘ 21
Een antwoord op die vraag is, juist omdat andere ä
oorzaken op de min deugdelijke zamenstelling van de reg-
terlijke magt infiuenceren , niet uit die zamenstelling op
zich zelve af te leiden; voor het verkrngen van zoodanig s·
antwoord is het noodig, dat de regterlijke magt, wat de _
kunde en de geschiktheid van hare ambtenaren aangaat, `
i_ worde vergeleken met andere gelijksoortige ligchamen, die j
zonder. het aanbevelingssysteem worden geconstituëerd.
Voor zoodanige vergelijking valt wel in de eerste plaats i
het oog op het Openbaar Ministerie. j
VVanneer het gemakkelijk is voor ééne betrekking kundige l
personen te vinden, dan is het zeker voor die van lid van
het parket. Voor het substituut­ofHoierschap van justitie
wordt ook naar het oordeel van het publiek geen rijpere ll
leeftijd gevorderd , dan die bij de wet is aangewezen; dadeläk
na zijne promotie is men daartoe benoembaar; men verkrügt
daardoor eene betrekking, die in het bijzonder voor jonge l
menschen veel aanlokkelijks heeft, die de gelegenheid geeft
een beetje aan den weg te timmeren en zich daardoor j
vooral in het oog van het groote publiek te onderscheiden,
en daarenboven eene betrekking, die eene zeer spoedige 1
bevordering belooft.
Men kan gerustelijk zeggen, dat de Regering bijna ieder V
jong mensch dat van de Akademie komt voor het parket j
kan werven; dat zij voor het Openbaar Ministerie heeft X
de meest ruime, de meest onbeperkte keuze uit allen, die
l den doctoralen titel hebben verkregen. ,
En tot welke resultaten leidt nu eene vergelijking van l
het Openbaar Ministerie , waarvan de zamenstelling onder V
zoo gunstige omstandigheden geheel en al aan de Regering >
· is overgelaten, niet de regterlijke magt, die op aanbevelin-
gen is benoemd?
De ambtenaren van het Openbaar Ministerie hebben