HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 723.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB


v 20 i
T Ligtzinnig. WVant wanneer een benoemingssysteem
i gedurende büna veertig jaren goede resultaten heeft opge-
i leverd, dan is het roekeloos om dat systeem vaarwel te
2 zeggen, alleen ten einde eene nieuwe proef te nemen, die
`_ wanneer zij mislukt zoo hoogst noodlottige gevolgen kan
na zich slepen.
" Of onopregt. WVant in werkelükheid er is niet te
gelooven aan hen, die de aanbevelingen bestrüden en die
il te geläk de deugdelükheid van de tegenwoordige magistra-
ï tuur zoeken te roemen. Dergelijke inconsequentie is on-
‘ denkbaar. Meii moet aannemen , dat zn, die zoo spreken,
.1 uit courtoisie hunne ingenomenheid met de zamenstelling
i van de regterlnke magt betuigen, maar in hun binnenste
van oordeel zän, dat die zamenstelling te wensehen overlaat
gl en door eene andere wijze van benoeming kan worden
verbeterd.
Hun oordeel, dat de zamenstelling van de regterlijke
. magt te wensehen overlaat, wordt door gedeeld.
Hun oordeel, dat in die zamenstelling verbetering kan
Q worden gebragt door eene andere wijze van benoeming ,
l verwerp ik en verklaar ik te berusten op onwetendheid.
Het is volkomen waar dat de zamenstelling van de reg-
l terlüke magt in Nederland niet is, zooals zgn kon en
j zün moest; maar het is evenzeer waar, dat de reden daarvan
; volstrekt niet in het aanbevelingssysteem is gelegen.
i Aan het slot van dit stukje stel ik mg voor de oorzaken
te bespreken, die op de minder goede zamenstelling van l
de regterlüke magt invloed uitoefenen en daarbü aan te
geven de middelen, die naar müne bescheiden meening tot
verbetering behooren te worden aangewend. Thans is het
alleen de vraag, wat de ondervinding leert omtrent de al i
of niet gunstige werking van de aanbevelingen op de reg-
terlüke benoemingen.