HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 706.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

19
De ondervinding waarop wij hebben te letten is tweeër-
lei; er dient te worden nagegaan:
' 10. welke de resultaten znn geweest van de ben0emin­ pl
gen van de leden van de regterlijke collegiën onder de ’
‘ werking van het aanbevelingssysteem; en ‘
j 20. welke resultaten er zgn verkregen, daar en wanneer gg
j die benoemingen zonder aanbevelingen hebben plaats gehad.
.. j
I. WVelke zijn de resultaten geweest van de benoe- j
mingen van de leden van de regterlijke oollegiën onder T
de werking van het aanbevelingssysteem?
Elk weet dat sedert 1838 voor iedere benoeming van
een kantonregter, van een lid van eene regtbank en van i
een lid van een hof eene voorafgaande aanbeveling werd I
vereiseht. Men kan dus, wanneer men de laatste zamen-
stelling van de hoven ter zijde stelt, zeggen, dat de
tegenwoordige regterlijke magt is geeonstituëerd onder de
werking van het systeem van aanbevelingen.
En hoe is nu de constitutie van de regterlijke magt .
tegenwoordig ? 4
De bestrüders van de aanbevelingen roepen om het
hardst: O! wij zeggen niets tegen de zamenstelling van _
de regterlüke magt, wij treffen in de magistratuur alles aan .
wat wä maar kunnen verlangen! ,
Maar indien die uitroep opregtelijk is gemeend, dan zal
het vrij staan te vragen , waarom wilt gij dan verandering?
hebben voor ons eene ondervinding van bijna veertig
jaren; de wijze van benoeming, die over dat tijdvak is
gevolgd, heeft resultaten opgeleverd, waarover gn uwe 1
tevredenheid betuigt; desniettemin verlangt gij verandering,
verlangt gij eene andere wüze van benoeming. ;
‘ Heb ik geen regt te zeggen, dat zij die dit verlangen ;
uiten, zijn ligtzinnig of onopregt? 2
2* ,