HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 717.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

r 18
_ Ik geloof inderdaad dat zwakke ministers wüs handelen,
. zich aan de aanbevelingen te houden. Ook eene benoe-
: ming in overeenstemming met de slechtste aanbeveling is l
j ligtelük beter dan eene benoeming door een zwakken E
i minister op inblazingen van intriganten gedaan. En voor s
dien dapperen minister, die steunende op de kracht van
zijne politieke vrienden in de Kamer partnbenoemingen
_ doen zal, in strijd met alle aanbevelingen, ben ik zoo hard
t niet bevreesd.
’ Er is nog iets dat sterker is dan de grootste meer-
i derheid in de Kamer, het is de publieke opinie en die
2 publieke opinie zal ook den gevreesden kloeken partn-
minister weten te temmen.
Maar om de publieke opinie te doen werken zal het,
indien Nederland het geluk heeft de aanbevelingen, die
den eenigen waaraehtigen waarborg geven voor goede reg-
, terlüke benoemingen, te behouden, noodig zijn , met naauw­
ii gezetheid zorg te dragen , dat aan de aanbevelingslijsten
i de meest mogelijke openbaarheid worde gegeven en dat
j"` aldus aan het publiek de mogelijkheid van controle worde
_ verschaft. Eene controle die bij gebreke van aanbeve-
. lingen noodwendig wordt gemist, omdat het publiek de
sollicitanten niet kent, die zich bij iedere vacature voor-
, doen, en omdat de ministers ten einde de handen vrij te
hebben, het e1· steeds op toeleggen, het solliciteren zooveel
I doenlijk onmogelük te maken door de opvolgende vaca-
turen, die door eene benoeming ontstaan, terstond en bij
hetzelfde besluit aan te vullen.
Het bovenstaande kan in zekeren zin genoemd worden
de theoretische verdediging van de wenschelükheid van
het behoud der aanbevelingen; maar in dergelijke zaken -
moet bovenal het oog worden gevestigd op de praktische
znde der kwestie, dat is in deze op de ondervinding.