HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 704.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

17 ‘
E
niet onpartijdig en niet der zake kundig genoeg is , om
Q aan hem de benoemingen te kunnen overlaten.
l Ik wenscli juist den minister in de vrijheid van zijne
l keuzen beperkt te zien; ik wensch hem de onpartijdige
j en op kennis van zaken berustende voorlichting van den
u regter te verschaffen en des noods op te dringen; ik
wensch hem in de positie te stellen, dat hij zich wel
twee malen zal bedenken alvorens eene andere benoeming l
te doen, dan hem door den regter wordt aangeraden.
j Maar volgt daaruit nu , dat ik hem ook wil belemmeren
l' in het doen van goede keuzen? l,
’ In geenen deele; nog nooit heeft het in een minister
l van justitie van bevoegde zijde afkeuring gevonden, wan- E
M neer hij, met afwijking van eene slechte aanbeveling, eene r
goede benoeming gedaan heeft. Maar wat heeft meer- Y
malen de verontwaardiging opgewekt? Het feit, dat ee11 l
minister, die eene uitstekende aanbeveling had voor zich
liggen, uit gunstbetoon eene slechte benoeming deed, of
zelfs zijne keuze vestigde op een’ kundig sollicitant, die
j niettemin in zäne overige aanspraken verre moest achter-
staan bij den even kundigen concurrent , die door den
onpartüdigen regter was voorgedragen. l
Ministeriëel gunstbetoon bü het doen van regterlijke
benoemingen is het, dat zoo dikwerf stof tot klagen heeft
gegeven; niet het doen van deugdelijke keuzen, wanneer f
daarbn van slechte aanbevelingen werd afgeweken. =
Men bestrijdt de wenschelijkheid en het nut der aan- Z
{ bevelingen door te zeggen: zwakke ministers zullen altüd
aarzelen er van af te wijken, ook wanneer de aanbeve- K
i lingen slecht zijn, en krachtig optredende ministers, die X
. over eene groote meerderheid in de Kamer hebben te be- il
schikken , zullen met terzüdestelling van de aanbevelingen
r gerustelijk partijbenoemingen doen. j
2