HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 723.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

16
_ het geheele personeel van de regterlijke magt meer en
L meer mobiel. j
` Het begrüpt zich van zelf`, dat bij den aanvang van
_ die soort van volksverhuizing de regterlijke collegiën nog T
H maar niet zoo dadelijk konden besluiten, om aan al die ‘
vreemdelingen op hunne aanbevelingslijsten eene plaats te T
gunnen; men maakte zich zelven wijs , dat het een ver-
eischte voor een lid van eene regtbank was, dat hg eenige
nl loeale bekendheid bezat, en men gaf nog de voorkeur
, aan hen, die in de plaats waren gevestigd ot` van oudsher
E aldaar waren te huis geweest. j
ç Dat tegenhouden van den stroom des tgds kon echter
j niet lang voortduren. De regtbanken in de kleine plaatsen,
waarin niet altijd geschikte stof was te vinden, begonnen
zich te getroosten nu en dan een vreemdeling in haar
midden te dulden. Grootere regtbanken volgden langza-
` merhand dat voorbeeld en bezorgden aan die vreemdelin-
gen in de kleinere collegiën eene promotie.
Toen het eenmaal was gebroken werd, hetgeen door
jj den geest des tijds gevorderd werd, meer en meer alge-
in meen. En wanneer er voor het oogenblik nog dit of dat
jj collegie is, hetwelk aan de oude gewoonte vasthoudt, dan
. vormt het eene uitzondering. Het is een feit dat het
algemeen van de regterlijke eollegiën in den tegenwoor-
’ digen tüd in zijne aanbevelingen van geene locale prefe-
rentie meer doet blijken.
Ten slotte voert men nog tegen de aanbevelingen aan, _l
dat zij den minister niet vrijlaten in zijne keuzen en hem I
in het doen van goede benoemingen belemmeren.
Dat zij hem niet vrijlaten in züne keuzen, voorwaarï
dit kan in mijn oog geen bezwaar opleveren. Immers de i
6 basis waarop mün geheel betoog steunt, is deze, dat de
minister in den tegenwoordigen tüd als politiek persoon
I