HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 680.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

l
i
il 2
15
1
Y/Vä behoeven ons toch met onze gedachten in geen
ver verleden te verplaatsen, om ons het tijdstip voor te
stellen , waarop de regterlijke inagt bij uitnemendheid was
sédentair. Men was een gevestigd man van rijperen leef`- _
tijd, wanneer men in een eollegie zitting nam; was men
eenmaal lid van eene regtbank, men rekende er op , dat
ij men dit, behoudens de kans op een praesidium , gedu- j
, rende zijn geheele leven zou blijven; enkelen waren bereid j
in een hof ot' in den hoogen raad zitting te nemen , maar
aan eene verplaatsing in eene andere regtbank werd door ` j
j niemand gedacht. i
Het spreekt van zelf', dat onder die omstandigheden
bg eene voorkomende vacature in eene regtbank in den
regel alleen als sollicitanten opkwamen die , hetzij in i
de zetelplaats van de regtbank waren gevestigd , hetzij 2
i daar ruimschoots van relatiën waren voorzien. Het kwam j
bij vreemden niet op, zich als sollicitanten aan te mel-
jï den; want het lachte hun niet toe zich uit den kring
van hunne bekenden los te rukken , om zich voor hun j
j leven in eene vreemde plaats te begraven. i
Is het wonder dat in die tijden de aanbevelingen een
localen geest ademden?
l Zou de Regering, indien er geene aanbevelingen had-
f den bestaan, ook geene benoemingen hebben moeten doen,
waarin die locale geest kenbaar was? j
Tl Maar de verbetering van de middelen van vervoer , die <
de gansehe bevolking eene grootere bewegelijkheid heeft
. doen ontstaan , is ook niet zonder invloed gebleven op
het personeel van de magistratuur. lj
Aanvankelijk waren het de jong-gepromoveerden, die ‘ .
er bü de gemakkelijkheid van verplaatsing niet meer tegen
opzagen , elders dan in de woonplaats van hunne betrek-
kingen een ambt te zoeken , en later werd langzamerliaud l
i