HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 736.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

1
.1
V 14 §ë
dat de keuze valt op iemand , die met vrucht aan de
·- werkzaamheden kan deelnemen. En in stede van er zich
gemakkelijk af te maken, trachten zij daarom juist de
­ , meest vertrouwbare berigten omtrent de sollicitanten in te
winnen.
W Ook mij is het meermalen te beurt gevallen , dat ik
tot de weinig benijdenswaardige taak geroepen werd om
, aan het opmaken van aanbevelingen deel te nemen , en
D ik kan de verzekering geven , dat niet zelden met het
nemen van eene beslissing werd gewacht tot dat omtrent
de sollicitanten van verschillende znden berigten waren
T verkregen , die door de leden van het aanbevelend collegie
j confidentiëel van hunne relatiën elders waren verzocht.
Ook de gelegenheid om zich aangaande de geschiktheid
i· en de kunde van de sollicitanten op de hoogte te stellen,
i ontbreekt dus aan de regterlijke collegiën niet; integen­ jl
p deel ook in dat opzigt winnen zij het van den minister,
§ ook in dat opzigt zgn zij beter in staat goede keuzen te
i doen , dan wel het Hoofd van het Departement van Justitie.
i Doch hiermede is nog niet alles weerlegd, dat tegen
de regterlijke aanbevelingen pleegt te worden aangevoerd.
l Als sterk argument tegen het behoud van de aanbe­
p velingen doet men ook gelden het beweren , dat in
V den regel een localen geest zouden ademen. *_
ii Maar de aanvoering van dat argument is ietwat een
anachronisme en daarenboven in strrgd met de billijkheid.
Want het is volkomen waar , dat in vroegeren tüd op
de aanbevelingen in den regel alleen zg voorkwamen , die ‘
in de onmiddelijke nabüheid van het aanbevelend collegie
waren gevestigd; maar het is evenzeer waar, dat dit li
verschünsel zich in den laatsten tijd slechts zelden heeft gj
ä voorgedaan en dat het niet aan de schuld van de colle- jj
giën, maar aan de tüdsomstandigheden was te wijten.