HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 730.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

13
hebben, dat schier altijd een niet onaanzienlijk gedeelte
van hunne leden sedert geruimen tüd tot de magistratuur
behoort en ten gevolge daarvan alleen eenigermate op de
, hoogte is van de meerdere of mindere gunstige bekend-
heid, die andere regterlüke ambtenaren genieten. Eene J
wetenschap , die, ofschoon daarop alleen in den regel niet j
mag worden afgegaan, echter eene nuttige rigting geven ‘
kan aan het onderzoek, dat verder omtrent de sollicitanten
wordt ingesteld. j
En wat nu aangaat het gevoerd beweren, dat aan de
i collegiën de middelen zouden ontbreken, om zich met vrucht
zoodanige nadere informatiën te verschaffen, kan het geene
moeite kosten de ongegrondheid daarvan aan te toonen.
Immers wanneer men van ineening is, dat de minister zünc
voorlichting kan putten uit de berigten van het Openbaar «
Ministerie en uit die van de professoren, dan kan men j
aan die zelfde bronnen, die ook voor de collegiën toegan­ i
kelnk zijn, tegenover deze het vermogen niet ontzeggen,
om deugdeiüke inlichtingen te verschaffen; maar bovendien j
staan aan de regtbanken en hoven , ter verkrijging van l
inforinatiën omtrent sollicitanten, middelen ten dienste, die
uithoofde van het groot aantal benoemingen , waarin de minis-
ter gemengd is, door hem niet kunnen worden aangewend. j
i Men draagt het altijd voor, als of de regterlijke magt j
bij het doen van aanbevelingen er zich maar zoo gemak-
kelijk rnogelnk afmaakt en zich vergenoegt met eene in- .
zage van de officiële rapporten, des noods aangevuld door j
eenige recommandatiën omtrent dezen of genen sollicitant
van aan hem bevriende zijde ontvangen. Men vergist i
zich daarin echter. De leden van de collegiën vergeten
j niet, dat juist zij het zijn, die met het nieuwe lid zullen j
moeten werken, en dat het dus niet enkel voor het alge- a j
meen belang, maar ook voor hen zelven wenschelijk is,
nl
i
s
i
1
a .