HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 741.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

12
van bevriende ministers te storen, en in de tweede plaats
_ dat het zeker een vreemd argument mag heeten van de züde
van hem, die de noodzakelijkheid wil betoogen, dat de
regterläke benoemingen aan den minister alleen worden over-
gelaten. Waiit inderdaad, indien het waar was dat er
ministers werden gevonden, die niet alleen b§ het doen van
hunne keuzen uit de sollicitanten zich zelven lieten leiden
door politieke preferentiën, maar die zelfs ter bereiking van
hun doel zich niet ontzagen , om te trachten de regterlijke
i magt te bewegen, in sträd met eed en pligt te handelen
en hare onpartijdigheid ter zijde te stellen, dan zou in dat
feit alleen voldoende grond aanwezig zijn, om de minis-
teriële magt te beperken en zorg te dragen, dat dergelüke
immorele ministers zoo weinig mogelük vrij zijn in het ver-
geven van het regterlijk ambt.
^ Neen, men kan er gerust op zijn, bij het opmaken der
aanbevelingen gelden geene politieke consideratiën; de
regterlijke magt stelt zich op politiek terrein geene partij.
Maar zijn de eollegiën op de hoogte om goede aanbe-
velingen te doen?
j Voorwaar geen mensch zal het wel betwisten, dat bij
het ontstaan van eene vacature in eene regtbank of` een hot`
j niemand beter dan het collegie zelf` in staat is te beoordee-
len, van welk deel der regtswetenschap het nieuw te benoe-
men lid meer bepaald een beöefenaar zijn moet, om de
ledig geworden plaats ten meeste nutte van het collegie te
vervullen, en voor het beantwoorden van de laatst gestelde
vraag zal het dus voldoende zijn te onderzoeken, of de
collegiën zich genoegzame bekendheid kunnen verschaffen,
V aangaande de geschiktheid en de kunde van ieder der
sollicitanten. j
het doen van dat onderzoek valt reeds dadelijk op
te merken, dat de collegiën dit boven den minister voor
ri
E
ll
Fl
'I