HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 705.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

11
gen van de regterlijke benoemingen aan den minister alleen,
vonden wg hier boven in het gevaar, dat politieke conside­
ratiën zich dan het doen der keuzen zouden doen gevoelen.
Voor dat gevaar behoeft bij de aanbevelingen der regter-
lijke collegiën geenerlei vrees te bestaan. I
‘ Hij, die de magistratiuir kent, weet dat de Nederlandsche
regterlijke ambtenaren ol zoo blij zgn, dat geheel buiten I
I dat politieke gehaspel zijn gesteld, en dat eene gepronon­
ceerde politieke kleur, in welke rigting ook, voor een j
sollicitant altijd is geweest eene reden van achteruitstelling, j
veeleer dan eene recommandatie om eene plaats op eene I
lgst van aanbeveling in te nemen. I
De regterlijke magt weet te goed, dat die heeren, die
zich op politiek gebied zoo op den voorgrond stellen, niet
met eene regterlijke betrekking alleen te vreden zgn, en I
dat, wanneer eenmaal een mandaat van de kiezers j
hebben weten te verkrijgen , de regterlijke betrekking niet j
I die is , waaraan in den regel de meeste tijd en moeite worden
besteed. _
j En wanneer men er nu, ten betooge dat de aanbevelin­ I
gen geen waarborg tegen partijbenoemingen opleveren, op j
I wgst, dat de minister op die aanbevelingen door zgne
I politieke vrienden kan inüuenceren en kan bewerken dat j
de door hem verlangde persoon eene eerste plaats daarop
inneemt, met het gevolg dat hij de partgbenoeming kan
doen en zich te gelgk ten aanzien van zgne aansprake­
lijkheid achter de aanbeveling kan verschuilen 1), dan ligt
het voor de hand te antwoorden , dat men bg het aanvoeren
hiervan tweeërlei vergeet, en wel: in de eerste plaats dat j
de Nederlandsche regter gelukkig onafhankelijk genoeg is,
om zich in de uitoefening van zgn ambt niet aan verzoeken
I (1) Mr. A, HEEMSKERK, Themis, September 1876.
I
I
I I