HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 718.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

” i
Akademie hebben verlaten; maar de minister die gewigt
hecht aan de inlichtingen van een hoogleeraar omtrent
personen, die sedert jaren in de groote maatschappü zijn
teruggekeerd, pleegt eene onregtvaardigheid , omdat de
r ondervinding leert, dat velen eerst na hun Akademietijd, l
hetzij zich ontwikkelen., hetzij toonen niets beteekenend te zijn. j
De minister kan den raad inwinnen van professoren, mits i
hij het doe met voorzigtigheidï lVant ook hoogleeraren
zgn menschen en soms zeer ijdele menschen. j
j , die eenige ondervinding hebben, weten met mij tot
‘ welke grove misbruiken juist dat raadplegen van professoren
i over benoemingen heeft geleid; zij herinneren het zich, Q
dat er tijden geweest zijn , waarop deze of gene hooggeleerde
van de eene universiteit op schier iedere benoeming gehoord 4
werd, terwijl zijne collega°s aan andere hoogescholen immer J
er ‘ te vergeefs op een verzoek om informatiën bleven wachten;
_ weten het, hoe aangenaam die Heeren professoren het j
vonden om bekend te zi_jn als xxbij justitie invloed te
hebben"; zij weten het, hoe die bewustheid van invloed te j
hebben sommige professoren er toe gebragt heeft, om l
met het oog op benoemingen ongevraagd adviezen uit te
brengen, niet enkel aan den minister maar ook aan de aanbe- Q
velende eollegiën, niet enkel over ond­leerlingen maar ook j
ä over sollicitanten, die nimmer hun onderwgs hadden genoten
en die soms den doctoralen titel reeds hadden verkregen j
op een tüdstip, toen de recommanderende hooggeleerde `
heer het zeker voornitzigt had, zich nog langen ti_jd met
j den titel van zeer geleerd te zullen moeten behelpen; i
en laat ik het niet verzwijgen, weten het, hoe dikwerf
die recommandatiön later gebleken zijn, van niet zoo heel
deugdelijken aard te zijn geweest.
j Ik herhaal: infbrmatiën bij protessoren moeten zich be- 1
palen tot die aangaande sollicitanten, welke eerst voor korten
J
l