HomeOok een woord voor behoud der aanbevelingen bij vacaturen in de regterlijke magtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 769.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 34.54 MB

8
zich omtrent de geschiktheid van de sollicitanten te infor-
. meren; lin kan de voorlichting van het Openbaar Ministerie
inroepen, hp kan den raad van professoren inwinnen.
De voorlichting van het Openbaar Ministerie! Inderdaad
men moet er wel van overtuigd zün, dat de Vertegen-
woordiging uit niet-deskundigen bestaat, om zoodanig
argument te durven bezigen. Vl/vant wie die met kennis
van zaken oordeelt, ignoreert, dat het Openbaar Ministerie
_ vooral in den tegenwoordigen tüd geheel buiten de collegiën
staat? Wie ignoreert, dat de Regering het zoover heeft
gebragt , dat z§ de hoofden van de parketten tot louter r
politie~ambtenaren heeft gemaakt?
Maar al konden de parketten over de geschiktheid van
de regterlijke ambtenaren oordeelen, zou de minister dan
toch hunne voorlichting dienaangaande mogen vragen?
Men bedenke dat het maken van carrière bg het
Openbaar Ministerie met zoo groote snelheid pleegt te
geschieden, dat niet zelden zü, die ter naauwernood hun s
vollen wasdom hebben verkregen, in zeer aanzienlüke be- i
trekkingen het parket zgn geplaatst. En zou nu de pg
L kieschheid toelaten , dat men van zoodanige ambtenaren,
aan wier verdiensten ik overigens volstrekt niet verlang te
. kort te doen , inlichtingen verzocht omtrent de geschiktheid
en omtrent de kunde van leden van collegiën, die misschien
reeds een aantal jaren vonnissen hadden gewezen, toen de
rapporterende ambtenaar van het Openbaar Ministerie er
over begon te denken om znne studiën aan te vangen?
De minister kan den raad inwinnen van de professoren!
Hü kan het doen, mits hü het doe met voorzigtigheid.
De professoren zün, indien zg zich niet laten leiden door
eene voorliefde voor hen, die zelfs zonder vrucht getrouw
de collegiën hebben bngewoond, soms in staat uitnemende Q
nformatiën te verschaffen omtrent hen, die zoo even de
{